Statystyka

O kursie

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze narzędziami statystycznej analizy wyników pomiarów empirycznych. W ramach kursu przedstawione zostanie całe spektrum podstawowych metod analizy danych, począwszy od metod weryfikacji prostych modeli statystycznych - regresji i analizy wariancji, przez metody tworzenia i weryfikacji złożonych modeli uwzględniających nietypowe rozkłady i relacje między wieloma zmiennymi, po metody analizy czynnikowej i podstawy modeli mieszanych. Kurs obejmie zarówno podstawy teoretyczne omawianych metod jak i konkretne narzędzia służące do ich stosowania. Kurs przygotuje studenta do samodzielnej oceny problemu badawczego i wybrania właściwej metody badania oraz analizy zebranych wyników.

Kurs składa się z piętnastu godzin wykładów i czterdziestu pięciu godzin ćwiczeń.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

Aktualności

Sylabus

Wykłady

 1. Pomiar statystyczny
 2. Wariancja, kowariancja i korelacja
 3. Test t i porównania grup
 4. Modele statystyczne - regresja
 5. Interakcja, złożoność modeli, regresja logistyczna
 6. Model liniowy (c.d.), analiza wariancji
 7. Analiza czynnikowa

Ćwiczenia

Podręcznikiem do kursu jest Feguson, G. A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

 1. Planowanie badań i formułowanie hipotez operacyjnych
 2. Zmienne i pomiar
  Lektura: Rozdziały 1., 3., 4., 5.1, 5.2., 5.3. i 5.4.
 3. Omówienie projektów badawczych
 4. Test t
  Lektura: Rozdziały 9. i 10.
 5. Porównania grup
  Lektura: Rozdział 11.
 6. Korelacja
  Lektura: Rozdział 8.
 7. Wymagania formalne dotyczące pisania prac empirycznych
  Lektura: Dowolny EMPIRYCZNY artykuł kognitywistyczny w języku polskim lub angielskim.
 8. Regresja
  Lektura: Krejtz, K., Krejtz, I., Kopacz, A. (2012). Jedno- i wielozmiennoa analiza regresji jako narzędzie przewidywania w psychologii. W A. Brzezińska, S. Bedyńska (Red.), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (s. 223-243). Warszawa: SEDNO. [Z pominięciem fragmentów dotyczących użycia programu SPSS]
 9. Model liniowy - zmienne dychotomiczne
 10. Model liniowy - zmienne nominalne
 11. Model liniowy - zmienne nominalne, przykłady
 12. Model liniowy - interakcje
 13. Uogólniony model liniowy - rozkład dwumianowy. Test chi kwadrat.
 14. Analiza wariancji.
 15. Rzetelność. Analiza czynnikowa.

Literatura dodatkowa

Do pobrania

Prowadzący

dr Tomasz Smoleń
Kontakt: tomasz.smolen@uj.edu.pl

Strona

Terminy dyżurów i inne informacje można znaleźć na mojej stronie w USOSie.

2021 © TS