Najczęściej popełniane błędy podczas pisania empirycznych prac kognitywistycznych

Ogólne

 1. Brak numeracji stron.
 2. Brak podziału tekstu na akapity.
 3. Brak wcięć akapitów
 4. Brak wcięcia pierwszego akapitu.
 5. Dwa bezpośrednio sąsiadujące nawiasy należy połączyć w jeden.
 6. Forma np. „42-óch” jest niepoprawna lub przynajmniej niezalecana.
 7. Jedno zadanie to zwykle za mało na odrębny akapit.
 8. Listy należy numerować liczbami lub literami i nie stosować zwiększonych wcięć.
 9. Nadużywanie pogrubień i podkreśleń.
 10. Nagłówki pierwszego stopnia powinny być wycentrowane.
 11. Nazwy czynników zapisuje się kursywą, bez pogrubienia.
 12. Nie należy używać większej czcionki do zapisu śródtytułów.
 13. Nie należy zaczynać zdania od liczby zapisywanej cyframi.
 14. Nie należy zagnieżdżać nawiasów lub, jeśli już to konieczne, stosować różne ich rodzaje.
 15. Niepotrzebna numeracja nagłówków.
 16. Niepotrzebne kolorowanie śródtytułów.
 17. Niepotrzebne złamanie strony.
 18. Niepotrzebny spis treści.
 19. Niewłaściwa czcionka.
 20. Niewłaściwa interlinia.
 21. Niewłaściwe marginesy.
 22. Należy używać polskich cudzysłowów.
 23. Należy stosować, w pierwszej kolejności, nawiasy okrągłe.
 24. Należy usunąć sierotki.
 25. Należy używać kompletu nawiasów przy numerowaniu list.
 26. W języku polskim nie stosuje się zwiększonych odstępów między akapitami.
 27. Zamiast aktywnego linku należy podać adres internetowy.

Strona tytułowa

 1. Autor i afiliacja nie są wyśrodkowane.
 2. Brak adnotacji o miejscu i czasie powstania pracy na dole strony tytułowej.
 3. Brak przecinka po „Kraków”.
 4. Formuła "Praca przygotowana..." powinna być wyrównana do prawej strony.
 5. Niepotrzebne cudzysłowy na stronie tytułowej.
 6. Niepotrzebne kapitaliki w tytule.
 7. Niepotrzebne pogrubienie czcionki na stronie tytułowej.
 8. Niewłaściwa forma strony tytułowej.
 9. Numer strony na stronie tytułowej.
 10. Skrótem od „doktora” jest „dr.” lub „dra”.

Streszczenie

 1. Brak streszczenia.
 2. Brak nagłówka streszczenia.
 3. Brak złamania strony po streszczeniu.
 4. Niepotrzebny podział streszczenia na akapity.
 5. Streszczenie przekracza 150 słów.
 6. Streszczenie nie powinno zaczynać się wcięciem.
 7. Streszczenie zawiera za mało informacji.
 8. W streszczeniu nie należy podawać wyników liczbowych.
 9. W streszczeniu nie należy umieszczać cytowań, o ile nie są bardzo ważne dla tematu.

Wprowadzenie

 1. Brak cytowań literatury przy powoływaniu się na fakty.
 2. Brak hipotez teoretycznych.
 3. Brak uzasadnienia hipotezy.
 4. Hipotezy się nawzajem wykluczają.
 5. Nie można wstawiać wykresów z innych prac. Trzeba zrobić odpowiednie wykresy, albo (lepiej) omówić ilustrowane treści.
 6. Niepotrzebny tytuł wprowadzenia.
 7. Wprowadzenie jest zbyt powierzchowne.
 8. Wprowadzenie zawiera za mało odniesień do literatury.
 9. Wprowadzenie nie nakreśla pełnego kontekstu teoretycznego.

Metoda

 1. „Osoby badane” i „procedura” powinny stanowić odrębne części.
 2. Brak informacji o liczbie osób badanych.
 3. Brak informacji o doborze próby i sposobie podziału na grupy.
 4. Brak informacji o płci osób badanych.
 5. Brak informacji o średniej i zakresie wieku osób badanych.
 6. Brak hipotez operacyjnych.
 7. Hipoteza operacyjna jest nieprecyzyjna.
 8. Hipoteza operacyjna nie ma charakteru operacyjnego.
 9. Brak opisu narzędzi badawczych.
 10. Nie ma potrzeby formułować hipotezy zerowej explicite.
 11. Niewłaściwy tytuł części „Metoda”.

Wyniki

 1. Niewłaściwy tytuł części „Wyniki”.
 2. Brak słownego opisu wyników.
 3. Niepotrzebne kolorowanie podpisów tabel i rysunków.
 4. R² mniejsze niż zero należy uznać za równe zero.
 5. Podpis powinien znaleźć się nad, natomiast adnotacja - pod tabelą.
 6. Symbole statystyczne powinny być napisane kursywą ale wartości antykwą.
 7. Analiza wyników nie zawiera wyników testów.
 8. Analiza wyników nie zawiera testów istotności.
 9. Brak dolnej linii w tabeli.
 10. Brak informacji o użytym teście statystycznym.
 11. Brak liczby stopni swobody dla testu t.
 12. Brak numeracji wykresów lub odniesienia się do nich w tekście za pomocą tej numeracji.
 13. Brak numeracji tabel lub odniesienia się do nich w tekście za pomocą tej numeracji.
 14. Brak podpisu rysunku.
 15. Brak podpisu tabeli.
 16. Brak podpisu legendy na wykresie.
 17. Brak podziału części Metoda na podsekcje.
 18. Brak wartości testów.
 19. Brakuje informacji o wartości p.
 20. W tabeli prezentowane są dane, które można zawrzeć w tekście.
 21. Informacje o oznaczeniach istotności należy zamieścić w adnotacji pod tabelą.
 22. W języku polskim jako separatora dziesiętnego używa się przecinka a statystyki oddziela się średnikiem.
 23. Jeżeli korelacja jest nieistotna to, de facto, jej nie ma.
 24. Jeżeli p jest mniejsze niż 0,001, należy je zapisać jako p < 0,001.
 25. Jeżeli p jest większe niż 0,001 należy podać jego dokładną (zaokrągloną) wartość.
 26. Jeżeli rozkłady nie są normalne należy użyć testu nieparametrycznego (np. testu Manna-Whitneya-Wilcoxona) zamiast testu t.
 27. Jeżeli hipoteza jest kierunkowa, to również test powinien być kierunkowy.
 28. Można zwięźlej i czytelniej zapisać R kwadrat niż „R-kwadrat”.
 29. Na dyskusje na przyczyną uzyskania takich a nie innych wyników jest miejsce w "Dyskusji wyników".
 30. Na wykresie warunki powinny być oznaczone zrozumiałymi etykietami.
 31. Na wykresie zmienna zależna powinna być na osi pionowej.
 32. Niepotrzebne linie poziome (poza głównymi) w tabeli.
 33. Niepotrzebne zera nieznaczące.
 34. Niepotrzebny tytuł glówny wykresu.
 35. Nieprecyzyjny opis osi wykresu.
 36. Niewłaściwe zaokrąglanie liczb.
 37. W języku polskim „Rysunek” pisze się małą literą (chodzi oczywiści o użycie tego słowa w tekście, na podpisie należy użyć wielkiej litery, skoro jest to, w pewnym sensie, początek zdania).
 38. Jeżeli różnica jest nieistotna statystycznie, to nie ma sensu podawać jej wartości.
 39. Omówienie wyników powinno znaleźć się w dyskusji, a nie w opisie wyników.
 40. Podpis pod ilustracją powinien być napisany antykwą (nie dotyczy „Ilustracja X”).
 41. W tabeli kursywą powinien być zapisany podpis, a antykwą "Tabela X".
 42. Podpis wykresu nie powinien mówić czegoś innego niż pokazuje wykres.
 43. Wartości statystyk należy zaokrąglać do dwóch miejsc znaczących po przecinku.
 44. Używanie nazwy „coef” lub „β” zamiast „B”.

Dyskusja wyników

 1. Niewłaściwy tytuł części „Dyskusja wyników”.
 2. W dyskusji wyników brak odniesienia do teorii.
 3. W dyskusji nie należy podawać statystyk. Wszystkie omawiane statystyki powinny zostać podane w opisie wyników.
 4. W dyskusji omawiane są wyniki, które nie były opisane w części „Wyniki”.
 5. Dyskusja wyników jest zbyt powierzchowna.

Cytowanie

 1. Artykuły nie przyjęte jeszcze do druku powinny mieć datę „wysłane” (i generalnie należy unikać ich cytowania).
 2. Brak numeru strony, z której pochodzi dosłowny cytat.
 3. Brak przecinków w odnośnikach do literatury.
 4. Cytowanie fragmentu źródła bez poprawnego donośnika do źródła.
 5. Dwa cytowania dotyczące tego samego stwierdzenia należy umieścić w jednym nawiasie, oddzielone średnikiem.
 6. Ingerencja w cytat fragmentu źródła powinna być ujęta w nawiasy kwadratowe.
 7. Niepotrzebne inicjały lub imiona w odnośnikach do literatury.
 8. Niepotrzebne spójniki („i” lub „&”) w odnośnikach.
 9. Niespójność odnośnika i pozycji w spisie literatury cytowanej.
 10. W cytowaniach nie należy (z pewnymi wyjątkami) podawać inicjałów imion autorów.
 11. W języku polskim używa się skrótu „i in.” zamiast „et al.”
 12. W piśmiennictwie kognitywistycznym nie stosuje się formuły "Ibidem", zawsze należy podać pełną formę odnośnika.

Spis literatury cytowanej

 1. Brak złamania stony przed Literaturą Cytowaną.
 2. Numer tomu zapisuje się kursywą a numer zeszytu - antykwą.
 3. Brak cytowanych pozycji w spisie literatury lub są w niej takie, które cytowane nie były.
 4. Brak miejsca wydania książki.
 5. Brak numeru tomu.
 6. Brak przecinków po nazwiskach autorów.
 7. Błędny format akapitów w spisie literatury cytowanej.
 8. Kolejność pozycji w spisie literatury cytowanej powinna być alfabetyczna.
 9. Kursywą powinien być zapisany tytuł zbioru/czasopisma a nie rozdziału/artykułu.
 10. Nie należy podawać skrótu „s.” przy cytowaniu czasopism.
 11. Niepotrzebna numeracja akapitów w spisie literatury cytowanej.
 12. Niepotrzebne spójniki („i” lub „&”) w listach autorów.
 13. Niepotrzebne łamanie wiersza przed doi.
 14. Tytuł czasopisma i numer tomu powinny być pisane kursywą.
 15. Tytuł książki powinien być pisany kursywą.
 16. W spisie literatury cytowanej nie podaje się całych imion.

Załączniki

 1. Materiały dodatkowe powinny zostać nazwane załącznikiem.
 2. Brak złamania strony przed załącznikami.
 3. Brak numeracji załączników.
 4. Brak odniesienia do załącznika w tekście.
 5. Link nie jest załącznikiem i można go podać w tekście zamiast odsyłać na koniec pracy.
 6. Załącznik powinien być dołączony do pracy a nie załączony osobno (np. w mejlu).